Van-khan-tu-phu-cong-dong-ngan-gon-day-du-di-le-dien-den

Để gửi gắm những ước muốn, mong được phù hộ độ trì công danh, tiền tài, tình duyên, may mắn,… khi đi lễ Đền – Điện thì việc tìm cho mình bài văn khấn Tứ Phủ phù hợp là rất quan trọng. Bạn đã biết cách gửi tấm lòng thành kính của mình tới các vị thần linh đúng cách chưa? Hãy để chúng tôi giúp bạn qua bài viết dưới đây.

Văn Khấn Tứ Phủ Ngắn Gọn Dành Cho Con Nhang, Đệ Tử

hình ảnh

Nếu là những thanh đồng chưa trình đồng mở phủ nhưng vẫn muốn cúng lễ tại đền điện phủ, hãy tham khảo văn khấn Tứ Phủ Công Đồng theo mẫu ngắn gọn, đơn giản sau:

“Con nam mô a di đà phật,

Con nam mô A di đà phật,

Con nam mô A di đà phật,

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.

Con lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh.

Con lạy: ………..( tên thánh chủ bản đền. Ví dụ, đến đền Cô Chín ta khấn: Con lạy Cô Chín tối linh)

Đệ tử con tên là:…………. năm nay ….tuổi.

Ngụ tại:……………………………

Hôm nay chúng con đến đây có chút hương hoa, phẩm quả, lễ mặn xin dâng lên các chư tiên, chư thánh để cảm tạ ơn đức của các ngài đã phù hộ độ trì cho chúng con suốt thời gian qua. Vừa qua, được sự lưu tâm độ trì của các ngài mà công việc của con đã hanh thông vẹn tròn. Chúng con xin được cảm tạ và lễ tạ tất cả các ngài.

Hôm nay, chúng con tới đây với tất cả lòng thành kính xin các ngài phù hộ độ trì cho con các việc sau: …

Một lần nữa, thay mặt gia chung chúng con, con xin các ngài giang tay cứu giúp cho chúng con.

Chúng con xin đa tạ …( tên vị thánh bản đền) và toàn thể các chư tiên, chư thánh.

Nam mô A di đà phật

Nam mô A di đà phật

Nam mô A di đà phật.”

Văn Khấn Tứ Phủ Bản Đầy Đủ Dành Cho Các Đồng Thầy

hình ảnh

Nội dung bài văn khấn Tứ Phủ đầy đủ như sau:

“Con nam mô A di đà Phật

Con nam mô A di đà Phật

Con nam mô A di đà Phật

Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Con lạy Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng.

Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.

Con lạy Tam Vị Đức Vua Cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ

Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.

Con lạy Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên

Con Lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.

Con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu

Con Lạy Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên

Con Lạy Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Con Lạy Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ

Con Lạy Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai

Con Lạy Hội Đồng các Quan

Con Lạy Tam Phủ Công Đồng,Tứ Phủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.

Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Con lạy Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi Phu Nhân

Trần Triều Vương Huynh, Vương Đệ.Vương Tử, Vương Tế, Vương Nữ Vương Tôn

Con Lạy văn võ bá quan quân thần Trần triều

Con lạy Tam Tòa chúa bói

Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường

Con Lạy Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Tiên Chúa Thác Bờ

Con Lạy Ngũ Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa – Năm Phương Chúa Bà

Con lạy Ngũ Vị Vương Quan

Tôn Quan Đệ Nhất Thượng Thiên

Tôn quan Đệ Nhị Giám Sát

Tôn Quan Đệ Tam Thoải Phủ

Tôn quan Đệ Tứ Khâm Sai

Tôn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.

Con lạy Tôn Quan Điều Thất.

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Bảy Tiên La

Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân

Chầu Cửu Sòng Sơn

Chầu Mười Đồng Mỏ

Con lạy Hội Đồng Chầu Bé

Con Lạy Chầu Bé Thượng Ngàn Quyền Cai Bắc Lệ

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng

Con lạy 36 tòa Sơn Trang -Sơn Trang, Tám Tướng Thập Nhị Tiên Nàng

Con lạy Tứ Phủ Thánh Cô

Con xin kính lạy Cô Nhất Thượng Thiên- Cô Cả đền Dùm

Con lạy Cô đôi Thượng Ngàn

Cô bơ Thoải, con lạy cô tư Ỷ La, Cô năm suối lân, cô Sáu sơn trang, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè, 12 cô Chín, Cô chín thượng Ngàn, Cô chín Sòng sơn, cô Mười mỏ Than, Hội đồng cô bé, Con Lạy cô bé Thượng ngàn, cô bé Thoải .con lạy cô Bé Bản Đền (bản điện), Con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải.

Con lạy Cậu đệ nhất Hoàng Thiên, Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng Ba Thoải, Cậu Hoàng Tư Long Thành, Con Lạy Cậu Bé Hoàng Thiên, Cậu Bé Thượng Ngàn, Cậu Quận Phủ Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố Cát. Con lạy cậu bé bản Đền.

Con Lạy Hội Đồng Quan Ngũ Dinh, Đôi quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng

Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu các Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng Bản Thổ, Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.

Đệ tử con tên là:…… năm nay ……tuổi.

Ngụ tại:………………………

Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời.

Hôm nay nhân …………..

Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, mang đầu về bái), trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa đình thần tam tứ phủ ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, vuốt ve che chở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, 9 tháng đông, tai qua nạn khỏi – Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang ninh, cầu danh đắc danh, cầu phúc đắc phúc, đắc tài sai lộc…… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ….. nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo hầu Phật Thánh cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa vàng Thượng Thiên, dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ, cho con cháu nhất một lòng, tòng một đạo Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm…

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di dà Phật!

Nam mô a di đà Phật!”

Tìm Hiểu Ý Nghĩa Tứ Phủ Công Đồng

hình ảnh

Tín ngưỡng thờ tứ phủ rất gần với dân Việt Nam ta, thờ những vị công thần có công với đất nước, được cả dân tộc này thờ tụng.

Tứ phủ bao gồm:

  • Thiên phủ (hay còn gọi là miền trời): Mẫu đệ nhất là mẫu Thượng Thiên có nhiệm vụ cai quản bầu trời, làm chủ các quyền năng mây mưa, gió bão, sấm chớp.
  • Nhạc phủ (miền rừng núi): Mẫu đệ nhị (tên gọi khác là mẫu Thượng Ngàn) thường trông coi rừng núi, ban phát của cải cho chúng sinh.
  • Thuỷ phủ (miền sông nước): Mẫu đệ tam/mẫu Thoải trị vì các miền sông nước, giúp ích cho nghề trồng lúa nước và ngư nghiệp.
  • Địa phủ (miền đất): Mẫu đệ tứ/mẫu Địa quản lý vùng đất đai, cõi nhân gian, được coi là nguồn gốc cho mọi sự sống.

Dù là con nhang, đệ tử thanh đồng hay những thầy có căn đồng số lính, chỉ cần mang lòng trung thành tôn kính tuyệt đối sẽ được thần linh ban lộc. Đến đến thờ Tứ Phủ bạn có thể cầu tài lộc, xin hạnh phúc lứa đôi, may mắn, an khang, thịnh vượng. Đồng thời còn có thể biến hung thành cát, sám hối giảm trừ tội lỗi,…

Cách Sắm Lễ Cúng Tứ Phủ Công Đồng

hình ảnh

Lễ cúng Tứ Phủ được chuẩn bị tùy theo điều kiện của thanh đồng, đồng thầy. Nhưng vẫn phải đúng theo truyền thống và quy tắc Tứ Phủ Công Đồng.

  • Lễ chay: Bao gồm trà, oản, hoa tươi, mâm ngũ quả,… để thờ ban Phật, Bồ Tát. Ban Thánh Mẫu cũng dùng đồ chay để dâng lễ.
  • Lễ mặn: Bạn có thể làm đồ lễ với xôi giò, gà luộc, lợn quay. Hoặc mâm cúng chay được tạo hình gà, lợn, giò, chả cho phù hợp hơn.
  • Lễ đồ sống: Không được dùng các đồ lễ sống tại các ban quan Ngũ Hổ, Bạch xà, Thanh xà đặt ở hạ ban Công Đồng Tứ phủ.
  • Cỗ Sơn Trang: Nên dâng những đồ đặc sản núi rừng, nông sản của Việt Nam theo con số 15. Trong trường hợp, có gạo nếp cẩm nấu xôi chè cũng phù hợp vào lễ này. Bên cạnh đó, bạn có thể dâng lên cua, ốc, lươn, chanh, ớt ….
  • Lễ ban thờ cô, thờ cậu: Lễ của các ban thờ này sẽ là oản, quả, hương hoa, gương, lược… Và quan trọng phải chuẩn bị các loại đồ chơi đẹp mắt đựng trong túi xinh xắn.
  • Lễ thần Thành Hoàng, Thư điền: Để tăng phúc phần và được chứng giám cho những lời cầu nguyện thì đồ cúng dâng lên phải là những vật phẩm chay sạch, tinh khiết.

Kết Luận

Khi đọc bài văn khấn Tứ Phủ công đồng theo đúng nội dung chúng tôi hướng dẫn cùng với lòng thành tha thiết, các bạn sẽ được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp ích cho các bạn khi đi lễ đền thờ Tứ Phủ. Cùng theo dõi thêm các bài viết tiếp theo để cập nhật những kiến thức lý thú khác nhé.

Related Posts

Quỳnh Lương, Việt Phương Thoa cùng hàng loạt hot face chia sẻ bí quyết đẹp da giữ dáng từ trong ra ngoài cùng Yukibudo

Rong nho Yukibudo được ví như một món quà quý của biển cả, một loại thực phẩm xanh có thể thay thế cho rau xanh với hàm…

Danh-gia-nhanh-asus-zenbook-pro-duo-laptop-but-pha-gioi-han-voi-hai-man-hinh

Asus Zenbook Duo 14 UX482 là dòng sản phẩm được cải tiến từ phiên bản UX481 trước kia. Theo Asus công bố, UX482 trong năm nay là…

Thanh-mon-la-gi

Thanh quản giống hình tháp, có 3 mặt, dài khoảng 44mm ở nam, 36mm ở nữ. Đường kính ngang 41-43mm, đường kính trước sau 26-36mm. Thanh quản…

Song-thang-minh-la-gi

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 200 chữ Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng -phân-hợp,…

Cach-xao-thit-bo-mem-chuan-vi-dau-bep-chuyen-nghiep

Video cach-xao-thit-bo-mem-chuan-vi-dau-bep-chuyen-nghiep Bước 4. Xào như thế nào trong cách xào thịt bò mềm Cho vừa đủ dầu thực vật đều lên bề mặt chảo. Bạn không…

Cach-xem-tin-nhan-da-thu-hoi-tren-messenger-cuc-don-gian-va-nhanh-chong

Với cách xem tin nhắn người khác đã thu hồi trên Messenger được hướng dẫn bên dưới, bạn không còn cảm thấy “ngứa ngáy” vì tò mò…