Tổng hợp hữu ích nhất

Tổng hợp 6 dịch tên tiếng việt sang tiếng hàn được sưu tầm

admin
admin

Danh sách dịch tên tiếng việt sang tiếng hàn mới nhất năm nay

Bạn đã biết tên mình trong tiếng Hàn chưa? Chắc chắn bạn đang băn khoăn tên mình khi dịch sang tiếng Hàn là gì? Đừng quá lo lắng! Vài giây thôi, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên! Cùng dịch tên tiếng Việt sang Hàn nhé!

Dịch họ sang tiếng Hàn

Họ tiếng Việt Tiếng Hàn Phiên âm Cao Ko(Go) 고 Đàm Dam 담 Đào Do 도 Đinh Jeong 정 Đỗ Do 도 Dương Yang 양 Hồ Ho 호 Hoàng Hwang 황 Huỳnh Hwang 황 Lê Ryeo 려 Lý Lee 이 Ngô Oh 오 Nguyễn Won 원 Phạm Beom 범 Phan Ban 반 Trần Jin 진 Trình Jeong 정 Trịnh Jeong 정 Trương Jang 장 Võ Woo 우 Vũ Woo 우 Vụ Woo 우 Vương Wang 왕

Dịch tên tiếng Việt sang Hàn

Tên tiếng Việt vần A

Tên tiếng Việt Dịch sang tiếng Hàn Phiên âm Ái Ae (애) An Ahn (안) Anh Yeong (영) Ánh Yeong (영)

Tên tiếng Việt Vần B

Tên tiếng Việt Dịch sang tiếng Hàn Phiên âm Bách Baek/ Park (박) Bàng Bang (방) Bảo Bo (보) Bân Bin (빈) Bân Bin 빈) Bích Pyeong (평) Bùi Bae (배)

Tên tiếng Việt vần C

Tên tiếng Việt Dịch sang tiếng Hàn Phiên âm Cam Kaem (갬) Cao Ko/ Go (고) Căn Geun (근) Cẩm Geum/ Keum (금) Cha Cha (차) Châu Joo (주) Chí Ji (지) Chinh Jeong (정) Chính Jeong (정) Chu Joo (주) Chung Jong (종) Cơ Ki (기) Cù Ku/ Goo (구) Cung Gung/ Kung (궁) Cương Kang (강) Cường Kang (강) Cửu Koo/ Goo (구)

Tên tiếng Việt vần D

Tên tiếng Việt Dịch sang tiếng Hàn Phiên âm Diên Yeon (연) Diệp Yeop (옆) Doãn Yoon (윤) Dũng Yong (용) Duy Doo (두) Dương Yang (양) Đại Dae (대) Đàm Dam (담) Đào Do (도) Đạo Do (도) Đạt Dal (달) Đắc Deuk (득) Đăng Deung (등) Đặng Deung (등) Điệp Deop (덮) Đình Jeong (정) Đoàn Dan (단) Đỗ Do (도) Đông Dong (동) Đồng Dong (동) Đức Deok (덕)

Tên tiếng Việt vần G

Tên tiếng Việt Sang tiếng Hàn Phiên âm Gia Ga (가) Giang Kang (강) Giao Yo (요)

Tên tiếng Việt vần H

Tên tiếng Việt Sang tiếng Hàn Phiên âm Hà Ha (하) Hách Hyeok (혁) Hải Hae (해) Hàm Ham (함) Hàn Ha (하) Hán Ha (하) Hạnh Haeng (행) Hào Ho (호) Hảo Ho (호) Hạo Ho (호) Hằng Heung (흥) Hân Heun (흔) Hi Hee (히) Hiền Hyeon (현) Hiển Hun (훈) Hiến Heon (헌) Hiếu Hyo (효) Hinh Hyeong (형) Hoa Hwa (화) Hoài Hoe (회) Hoan Hoon (훈) Hoàn Hwang (환) Hoàng Hwang (황) Hồ Ho (호) Hồng Hong (홍) Húc Wook (욱) Huế Hye (혜) Huệ Hye (혜) Huy Hwi (회) Huyền Hyeon (현) Huỳnh Hwang (황) Hứa Heon (허) Hưng Heung (흥) Hương Hyang (향) Hường Hyeong (형) Hữu Yoon (유) Hựu Yoon (유) Hỷ Hee (히)

Tên tiếng Việt vần K

Tên tiếng Việt Sang tiếng Hàn Phiên âm Khải Kae/ Gae (개) Khang Kang (강) Khánh Kang (강) Khắc Keuk (극) Khoa Gwa (과) Không Son (손) Khổng Gong/ Kong (공) Khởi Kae/ Gae (개) Khuê Kyu (규) Khương Kang (강) Kiên Gun (근) Kiện Geon (건) Kiệt Kyeol (결) Kiều Kyo (교) Kim Kim (김) Kinh Kyeong (경) Kính Kyeong (경) Kỳ Ki (기) Kỷ Ki (기)

Tên tiếng Việt vần L

Tên tiếng Việt Sang tiếng Hàn Phiên âm La Nam (나) Lã Yeo (여) Lại Rae (래) Lam Ram 람) Lan Ran (란) Lạp Ra (라) Lâm Rim (림) Lê Ryeo o려) Lệ Ryeo o려) Liên Ryeon (련) Liễu Ryu (류) Long Yong (용) Lỗ No (노) Lợi Ri (리) Lục Ryuk/ Yuk (육) Lữ Yeo (여) Lương Ryang (량) Lưu Ryoo (류) Ly Lee (리) Lý Lee (리)

Tên tiếng Hàn vần M

Tên tiếng Việt Dịch sang tiếng Hàn Phiên âm Mã Ma (마) Mai Mae (매) Mạnh Maeng (맹) Mao Mo (모) Mẫn Min (민) Mậu Moo (무) Mĩ Mi (미) Miễn Myun (뮨) Minh Myung (뮹) My Mi (미) Mỹ Mi (미)

Tên tiếng Hàn vần N

Tên tiếng Việt Dịch sang tiếng Hàn Phiên âm Na Na (나) Nam Nam (남) Nga Ahn (아) Ngân Eun (은) Nghệ Ye (예) Nghĩa Bangbeob (방법) Nghiêm Yeom (염) Ngọc Ok (억) Ngô Oh 오 Ngộ Oh (오) Nguyên Won (원) Nguyễn Won (원) Nguyệt Wol (월) Nhân In (인) Nhi Yi (이) Nhiếp Sub (섶) Như Eu (으) Ni Ni (니) Ninh Nyeong (녕) Nữ Nyeo (녀)

Tên tiếng Hàn vần O

Tên tiếng Việt Dịch sang tiếng Hàn Phiên âm Oanh Aeng (앵) Oánh Aeng (앵)

Tên tiếng Hàn vần P

Tên tiếng Việt Dịch sang tiếng Hàn Phiên âm Phạm Beom (범) Phan Ban (반) Phát Pal (팔) Phi Bi (비) Phong Pung/ Poong (풍) Phúc Pook (푹) Phùng Bong (봉) Phước Pook (푹) Phương Bang (방)

Tên tiếng Hàn vần Q

Tên tiếng Việt Dịch sang tiếng Hàn Phiên âm Quách Kwak (곽) Quang Gwang (광) Quân Goon/ Kyoon (균) Quốc Gook (귝) Quyên Kyeon (견) Quyền Kwon (권)

Tên tiếng Hàn vần S

Tên tiếng Việt Dịch sang tiếng Hàn Phiên âm Sắc Se (새) Sơn San (산)

Tên tiếng Hàn vần T

Tên tiếng Việt Dịch sang tiếng Hàn Phiên âm Tạ San (사) Tài Jae (재) Tại Jae (재) Tâm Sim (심) Tân Sin (신) Tấn Sin (신) Thạch Taek (땍) Thái Tae (대) Thang Sang (상) Thanh Jeong (정) Thành Seong (성) Thảo Cho (초) Thăng Seung (승) Thắng Seung (승) Thẩm Sim (심) Thân Shin (신) Thất Chil (칠) Thế Se (새) Thị Yi (이) Thích Seok (석) Thiên Cheon (천) Thiện Seong (선) Thiều Seo (서) Thịnh Seong (성) Thôi Choi (최) Thông Jong (종) Thống Jong (종) Thời Si (시) Thu Su (수) Thuận Soon (숭) Thục Sook/ Sil (실) Thùy Seo (서) Thủy Si (시) Thủy Si (시) Thúy Seo (서) Thụy Seo (서) Thư Seo (서) Thừa Seung (승) Thương Shang (상) Thy Si (시) Tích Seok (석) Tiên Seong (선) Tiến Syeon (션) Tiệp Seob (섭) Tiết: Seol (설) Tiêu So (소) Tín Shin (신) Toàn Cheon (천) Tô So (소) Tố Sol (솔) Tôn Son (손) Tống Song (숭) Trà Ja (자) Trác Tak (닥) Trãi Jae (재) Trang Jang (장) Trân Jin (진) Trần Jin 진 Trần Jin (진) Trấn Jin (진) Trí Ji (지) Trinh Jeong (정) Trịnh Jeong (정) Trúc Juk (즉) Trương Jang (장) Trường Jang (장) Tú Soo (수) Tuân Joon/ Jun (준) Tuấn Joon/ Jun (준) Tuyên Syeon (션) Tuyết Syeol (셜) Từ Suk (숙) Tương Sang (상)

Tên tiếng Hàn vần V

Tên tiếng Việt Dịch sang tiếng Hàn Phiên âm Văn Moon/ Mun (문) Vân Woon (윤) Vi Wi (위) Viêm Yeom (염) Việt Meol (멀) Võ Woo (우) Vũ Woo (우) Vương Wang (왕) Vy Wi (위)

Tên tiếng Hàn vần X

Tên tiếng Việt Dịch sang tiếng Hàn Phiên âm Xa Ja (자) Xuân Joon/ Jun (준) Xương Chang (장)

Tên tiếng Hàn vần Y

Tên tiếng Việt Sang tiếng Hàn Phiên âm Yên Yeon (연) Yến Yeon (연)

Bật mí cách dịch tên tiếng Việt sang Hàn

App dịch tên sang tiếng Hàn – NAVER

Đây là ứng dụng được nhiều người ưa chuộng để dịch nghĩa và học tiếng Hàn rất hiệu quả. Và cũng được sử dụng để dịch tên tiếng Hàn rất chuẩn. App NAVER có những ưu điểm như:

 • Ứng dụng miễn phí hoàn toàn.
 • Dịch tiếng Việt sang tiếng Hàn rất nhanh chóng và ngược lại.
 • Tìm kiếm từ mới dễ dàng.
 • Hỗ trợ chúng ta học giao tiếp tiếng Hàn

Google dịch tiếng Hàn

Đây là ứng dụng dịch thuật rất được ưa chuộng hiện nay. Với khả năng dịch rất nhiều ngôn ngữ, và trong đó không thể thiếu tiếng Hàn. Ứng dụng này sở hữu những ưu điểm như:

 • Hoàn toàn miễn phí.
 • Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn nhanh chóng và ngược lại.
 • Hỗ trợ dịch 59 ngôn ngữ kể cả khi ngoại tuyến.
 • Hỗ trợ chữ viết tay chuyển thành văn bản dịch.

Kết luận

Hy vọng rằng qua bài viết này các bạn đã dịch được tên tiếng Việt sang tiếng Hàn. Nếu vẫn còn băn khoăn, thắc mắc về du học Hàn Quốc, liên hệ ngay với VJ để được tư vấn nhé!

Gợi ý cho bạn

 • TOP trường du học Hàn Quốc ngành Logistics đầy tiềm năng
 • Du học Hàn Quốc ngành quản trị khách sạn
 • Du học Hàn Quốc ngành Thiết kế thời trang
 • Du học Hàn Quốc ngành du lịch khách sạn
 • TOP trường du học Hàn Quốc ngành Tổ chức Sự kiện có thể bạn chưa biết

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ

 • Địa chỉ: T4-BT1-L4 Khu đô thị Intracom1, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Trung tâm đào tạo: T19-BT1-L4 Khu đô thị Intracom1, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Chi nhánh HCM: Số 43 đường Tiền Lân 14, Bà Điểm, Hooc Môn, TP HCM
 • Phone: 092.405.2222
 • Mail: vjvietnam2@gmail.com
 • Website: https://vjvietnam.com.vn/ – Facebook: https://www.facebook.com/Cong.Ty.VJ – Youtube: VJ Việt Nam – Du Học Hàn, Nhật

Top 6 dịch tên tiếng việt sang tiếng hàn tổng hợp bởi VNSESOMR

Dịch tên tiếng Việt sang tên Hàn Quốc cực dễ chỉ với 3 bước đơn giản

 • Tác giả: trungtamtienghan.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 4.67 (480 vote)
 • Tóm tắt: Bài chia sẻ của SOFL sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn cực dễ dàng. Cùng tìm hiểu ngay nhé! ten tieng han qua ban. Tên bạn là gì?

Tên tiếng Hàn của bạn là gì? – Cách đổi tên tiếng Việt sang tiếng Hàn

 • Tác giả: duhoc.thanhgiang.com.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2023
 • Đánh giá: 4.43 (526 vote)
 • Tóm tắt: Bảng 2: Đổi tên tiếng Việt sang tiếng Hàn ; Húc. 욱. Wook ; Huế. 혜. Hye ; Huệ. 혜. Hye ; Hưng/ Hằng. 흥. Heung ; Hương. 향. hyang.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để biết tên tiếng Hàn của mình là gì thì bạn cần biết họ, tên đệm và tên. Họ và tên tiếng Hàn cũng có cách viết tương tự như tiếng Việt: đầu tiên là họ xong đến tên đệm và cuối cùng là tên. Do đó, muốn đổi tên tiếng Việt sang tiếng Hàn, bạn hãy tra …

Hướng dẫn cách đổi tên tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc đơn giản

 • Tác giả: ngoaingucongnghe.vn
 • Ngày đăng: 12/03/2022
 • Đánh giá: 4.33 (485 vote)
 • Tóm tắt: Biết cách đổi tên tiếng Việt sang tiếng Hàn giúp bạn dễ dàng giới thiệu bản thân với bạn bè người Hàn Quốc và có thể ghi điểm trong mắt nhà …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hầu hết các bạn đang học tiếng Hàn hoặc du học sinh Hàn Quốc thì đều lựa chọn cho mình thêm một tên tiếng Hàn để sử dụng. Ngoài việc có thể dễ dàng giao tiếp, giới thiệu bản thân với bạn bè người Hàn Quốc thì khi có thêm một tên tiếng Hàn cũng giúp …

Dịch Tên Sang Tiếng Hàn và Ý Nghĩa, bạn đã biết chưa?

 • Tác giả: youcan.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/19/2023
 • Đánh giá: 4.14 (590 vote)
 • Tóm tắt: Dịch tên tiếng Việt phổ biến sang tiếng Hàn; Dịch tên của bạn sang tiếng Hàn theo bảng chữ cái. Theo văn hóa của Việt Nam, tên người thường sẽ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu bạn là người yêu thích và đam mê nền văn hóa Hàn Quốc thì hãy tìm hiểu ngay cách dịch tên sang tiếng Hàn Quốc nhé. Trên thế giới này có rất nhiều ngôn ngữ, có bao giờ bạn tự hỏi tên của bạn sẽ thế nào khi được chuyển sang một loại ngôn ngữ khác. …

Hướng dẫn dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn đơn giản

 • Tác giả: mayphiendich.vn
 • Ngày đăng: 10/19/2022
 • Đánh giá: 3.87 (453 vote)
 • Tóm tắt: Tháng sinh:
  Tháng 07 (July):
  Tháng 08 (August):
  Tháng 09 (September):
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang muốn biết tên trong tiếng Hàn của bạn là gì, đổi tên Việt sang Hàn, cách dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn. Nếu có ý định du học Hàn Quốc, du lịch Hàn, hay đơn giản muốn đổi tên sang tiếng Hàn bạn có thể tự dịch tên của bạn sang tiếng …

Cách dịch họ tên tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc Nhanh Nhất

 • Tác giả: duhocsunny.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 3.61 (216 vote)
 • Tóm tắt: Naver Translate là một trong những phần mềm dịch tiếng Hàn tốt nhất. Ứng dụng này không chỉ hỗ trợ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn mà còn có …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu bạn đã học qua tiếng Hàn Quốc thì sẽ thấy đây là một ngôn ngữ khá là dễ học và cũng dễ đọc. Do là tiếng Hàn cũng được vay mượn khá nhiều của tiếng Trung Quốc ( tiếng Việt cũng vay mượn nhiều từ tiếng Hoa) vì vậy tên tiếng Việt của chúng ta phiên …
admin
Tổng hợp